Δημοσίευση προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την   πλήρωση τεσσάρων  (4)  θέσεων ΔΕΠ ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ. 28310-77211)

 

Αριθμός προκήρυξης: 10394/2-10-2017,  ΦΕΚ 1327/19-12-2017, τ. Γ’ ,

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                                  

ΑΔΑ: Ω6ΨΞ469Β7Γ-Π4Α,  κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 4036                          

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Πολιτισμού».


Αριθμός προκήρυξης: 10395/2-10-2017,  ΦΕΚ 1327/19-12-2017, τ. Γ’ ,

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω4ΚΡ469Β7Γ-ΝΧΑ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 4039                                  

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Φιλοσοφία».

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


Αριθμός προκήρυξης: 10396/2-10-2017,  ΦΕΚ 1327/19-12-2017, τ. Γ’ ,

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΑΔΑ: 7Μ2Θ469Β7Γ-Π1Ο    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 4037                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Λίθου».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (28310-77650-2)

 

Αριθμός προκήρυξης: 10734/2-10-2017,  ΦΕΚ 1327/19-12-2017, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΜΧ5469Β7Γ-2ΜΩ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 4041                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Προσχολική Ηλικία».

     

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2018.           

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη