Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 19073/18-7-2018 (Κ.Α. 10073)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης  «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5011046, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10073) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%9C%CE%A7%CE%97469%CE%927%CE%93-%CE%A4%CE%95%CE%A6_%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9E%CE%97.pdf

Αντικείμενο έργου: Διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στο Ηράκλειο και διοικητική/επιστημονική υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών (Ηράκλειο)

 Λήξη προθεσμίας: 02-08-2018