Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 19074/18-7-2018 (Κ.Α. 10073)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης  «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5011046, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10073) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ:

 http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/758%CE%93469%CE%927%CE%93-%CE%9B%CE%9F%CE%A5_%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%99.pdf.  

 

Αντικείμενο έργουΕνίσχυση προσωπικού στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (Ηράκλειο-Ρέθυμνο) 

  Λήξη προθεσμίας: 02-08-2018