Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 19189/14-05-2019 - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΑ 3978)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3978 και τίτλο έργου «Φαρμακευτική και επεμβατική παρέμβαση σε ασθενείς με αθηροσκληρωτική νόσο και συνοδά νοσήματα» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%A70%CE%9D469%CE%927%CE%93-25%CE%A6_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Λήξη: 29/5/2019