Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 20082/25-07-2018 (Κ.Α. 10073)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης  «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5011046, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10073) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A8%CE%937469%CE%927%CE%93-3%CE%9E8_%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A1%CE%95%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%9D%CE%9F.pdf

Αντικείμενο έργου: Ενίσχυση Διοικητικής υποστήριξη του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στο Ρέθυμνο


Λήξη προθεσμίας: 20-08-2018