Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 21398/3-8-2018 Γραμματειακη Υποστήριξη ΔΕ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3852 και τίτλο «Καρδιομυοπάθειες στον πληθυσμό της Κρήτης. Υπερτροφική και διατατική καρδιομυοπάθεια.», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


Ο υπερσύνδεσμος:
http://elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3748