Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 22691/05-06-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑ 10145)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

 

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10145 και τίτλο «Αξιοποίηση των εδώδιμων φύκων Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Χρήστου Τσατσάνη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%A339469%CE%927%CE%93-%CE%923%CE%A5_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

λήξη: 20/6 και ώρα 14:00