Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ: 23248/5-9-2018 ΠΕ ΣΘΤΕ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ 10083

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:
1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 
2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015
3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017
4. Το Π.Δ. 69/2016
5. το  ΠΔ 164/2004
6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)
 

στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10083 και τίτλο  «ELIXIR - GR: Η Ελληνική Ερευνητική υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83),


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%91%CE%A0%CE%9D469%CE%927%CE%93-6%CE%91%CE%9F_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο:Βελτιστοποίηση αλγορίθμου και ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) για την πρόγνωση τοποθέτησης νουκλεοσωμάτων.

Λήξη: 21-9-2018 (ώρα 14:00)