Δημοσίευση προκήρυξης μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Π.Κ. από 26-3-2020

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 15127/05-12-2019

Φ.Ε.Κ. 309/18-03-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 69ΔΠ469Β7Γ-ΟΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP15214

ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 26-05-2020.