Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 23369/6-9-2018 ΠΕ ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑ 4937)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (A/A 13) με ΚΑ 4937 και τίτλο «Απεικονιστικές Υποδομές Πανεπιστημίου Κρήτης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «BIOIMAGING-GR: A Greek Research Infrastructure for Visualizing and Monitoring Fundamental Processes in Biology and medicine - Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική» (εφεξής «πρόγραμμα»), που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%A54%CE%92469%CE%927%CE%93-%CE%9A%CE%A81_23369%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο:   Συγκριτική μελέτη των κρανιακών ραφών στην κρανιοσυνοστέωση

Λήξη: 21-9-2018 (ώρα 14:00)