Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 23370/6-9-2018 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΚΑ 4599)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4599 και τίτλο έργου «ΤΙΤΑΝ Greece & Cyprus - Primary Care Tobacco Treatment Training Network in Greece and Cyprus» (εφεξής «πρόγραμμα»), που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορέα ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%A5%CE%9C7469%CE%927%CE%93-%CE%A4%CE%A7%CE%93_23370%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο:   Διοικητική Υποστήριξη

Λήξη: 21-9-2018 (ώρα 14:00)