Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 23579/7-9-2018 -ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΚΑ 10081)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επαυξημένη Εμπειρία με Νέα ψηφιακά Συστήματα για τον Εκπαιδευτικό Τουρισμό στα Μουσεία (Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ)» με κωδικό Κ.Α. 10081 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικο! ύ δικαίου


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/73%CE%9A%CE%96469%CE%927%CE%93-%CE%A7%CE%A6%CE%A1.pdf

Αντικείμενο έργου: Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΣΕΟΥΜ αφορά ένα από τα τέσσερα Μουσεία του Π.Κ. και ειδικότερα στο Μουσείο της Εκπαίδευσης και στη Μουσειακή Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, στο Ρέθυμνο. Απευθύνεται στο ενήλικο κοινό ως υπηρεσία που του προσφέρει τη δυνατότητα μέσω καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών να διαχειριστεί και να δώσει νέο νόημα στην εκπαιδευτική πολιτιστική κληρονομιά με τρόπο ελκυστικό, διαδραστικό και κυρίως κριτικό. Παράλληλα, να καταλάβει τη διαφοροποιημένη στάση που ανάπτυσσε διαχρονικά η εκπαίδευση απέναντι στα μουσειακά σχολικά εκθέματα. Με το τρόπο αυτό θα αρθούν εμπόδια, η αδιαφορία αλλά και η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται σχετικά με τη διάσωση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα του νεότερου εκπαιδευτικού παρελθόντος (των μουσειακής αξίας αντικειμένων του). Μέσω του πλαισίου αυτού δίνεται η ευκαιρία στον ενήλικο χρήστη να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα καταστήσουν τη ζωή του! και τη σχέση με το εκπαιδευτικό παρελθόν μέσα από το Μουσείο πιο ικανοποιητική και δημιουργική. Η υλοποίηση του έργου αυτού στο Μουσείου θα υποστηριχθεί με τα εργαλεία των παιδαγωγικών κοινωνικών επιστημών, μέσω των εργαλείων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ανάδοχος, θα συμβάλει στην επιλογή/ αξιολόγηση του υλικού και την θεωρητική ανάπτυξη με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία θα συμβάλλουν στην επιστημονική υλοποίηση του λογισμικού (WP3) καθώς και στη διάδοση αποτελεσμάτων του έργου (WP5).

Λήξη: 24-09-2018