Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 23584/7-9-2018 - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΑ 10081)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επαυξημένη Εμπειρία με Νέα ψηφιακά Συστήματα για τον Εκπαιδευτικό Τουρισμό στα Μουσεία (Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ)» με κωδικό Κ.Α. 10081 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης

:http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A90%CE%9D%CE%A7469%CE%927%CE%93-%CE%A807.pdf

Αντικείμενο έργου: Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΣΕΟΥΜ αφορά σε ένα από τα τέσσερα Μουσεία του Π.Κ. και ειδικότερα στο Μουσείο της Εκπαίδευσης και στη Μουσειακή Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ. Απευθύνεται στο ενήλικο κοινό ως υπηρεσία που του προσφέρει τη δυνατότητα μέσω καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών να διαχειριστεί και να δώσει νέο νόημα στην εκπαιδευτική πολιτιστική κληρονομιά με τρόπο ελκυστικό, διαδραστικό και κυρίως κριτικό. Οι καινοτόμες εφαρμογές στη βάση των ενηλίκων λειτουργούν τόσο στην άρση των όποιων αναστολών στην αξιοποίηση της τεχνολογίας όσο και σε θεωρητικό επίπεδο στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και άριστων πρακτικών όσον αφορά την ιστορία της εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δράσεων του προγράμματος (διαδραστικές αφηγήσεις σχολικών αναμνήσεων, εικονική/ επαυξημένη πραγματικότητα μέσω μουσειακών εκπαιδευτικών διαδρομών, καλές πρακτικές, βίντεο, κ.λπ.) προς όφελος του χρήστη συνεπάγεται διερεύνηση, αποσαφήνιση, και καθοδήγηση,! υπό την έννοια ότι βοηθά στην λήψη αποφάσεων του ίδιου χρήστη της μουσειακής ψηφιακής πραγματικότητας, ώστε ό ίδιος να θέλει να δράξει και να βρει απαντήσεις σύμφωνα με τις δικές του αξίες, τις κλίσεις, και προοπτικές του σχετικά με την επιλογή που θα κάνει μέσα και έξω από το μουσείο και τις συλλογές του. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ανάδοχος, θα συμβάλει στην επιλογή/ αξιολόγηση του υλικού και την θεωρητική ανάπτυξη με βάση τα επιστημονικά/ακαδημαϊκά δεδομένα, τα οποία θα συμβάλλουν στην επιστημονική υλοποίηση του λογισμικού (WP3) καθώς και στη διάδοση αποτελεσμάτων του έργου (WP5).

Λήξη: 24-09-2018