Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 23766/11-9-2018 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΚΟΥ (ΚΑ 10101)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10101 και τίτλο έργου «Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας», που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%9D%CE%98%CE%92469%CE%927%CE%93-%CE%A4%CE%92%CE%A1_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

Αντικείμενο: Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη


Λήξη: 27-9-2018 (ώρα 14:00)