Δημοσίευση προκήρυξης δυο (2) θέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δυο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τηλ: 28310 77634, 77595, 77594)

•  Αριθμός προκήρυξης: 15497/27-11-2019,  ΦΕΚ 200/26-2-2020,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6Ρ4Ι469Β7Γ-ΣΟΕ,  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 14986

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη / Αειφόρο Ανάπτυξη».


 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ: 28310 77 468)

Αριθμός προκήρυξης: 15909/6-12-2019,  ΦΕΚ 200/26-2-2020,   τ. Γ’ ,

 ΑΔΑ: ΩΖ50469Β7Γ-4ΕΗ  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 14987 

-  Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Κοινωνιολογία της Νεότερης Ελληνικής Κοινωνίας».  

 

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 5 Μαΐου 2020.

 

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη