Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 25627/16-07-2020-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ (Κ.Α. 3058)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2. 93 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 642/13-07-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3058 και τίτλο «Χορηγίες Ιδρύματος Έφης και Παναγιώτη Μιχελή» (εφεξής «Πρόγραμμα»), το οποίο εκτελείται στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει, σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

Καταληκτική ημερομηνία: 17/08/2020