Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 25701/17-07-2020- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (Κ.Α. 10462)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης» και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.94 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 642/13-07-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10462 και τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση"» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, ενδιαφέρεται να συνάψει, συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 03-08-2020