Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 26649/27-07-2020 για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κ.Α.10496)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.23 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 637/15-06-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10496 και τίτλο «Η υπνική άπνοια (OSA) και η κακή ποιότητα ύπνου ως παράγοντες κινδύνου για μείωση των γνωσιακών επιδόσεων σε ασθενείς με ήπια γνωσιακή διαταραχή (MCI) : Η Cretan aging cohort (CAC)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση