Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28088/08-07-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ή ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ PHD (ΚΑ 10186)

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

 

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

 

4. Το Π.Δ. 69/2016

 

5. το ΠΔ 164/2004

 

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10186 και τίτλο «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών & Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER (Τ1ΕΔΚ - 03186)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A6%CE%92%CE%A0469%CE%927%CE%93-%CE%956%CE%95_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

λήξη: 24/7/2019 και ώρα 14:00