Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28162/09-07-2019 - Πτυχιούχος Μαθηματικών ή Επιστήμης Υπολογιστών (ΚΑ 10180)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10180 και τίτλο «Καινοτόμος Ανάπτυξη Πιλοτικών Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%998%CE%A9469%CE%927%CE%93-5%CE%9B%CE%94_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

λήξη: 24/7/2019 και ώρα 14:00