Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28200/09-07-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ (ΚΑ 4741)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4741 και τίτλο έργου «Φαρμακευτικές ουσίες για την αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού συστήματος και της δυσλιπιδαιμίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας» το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικού Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A80%CE%989469%CE%927%CE%93-%CE%96%CE%973_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

λήξη: 24/7/2019 και ώρα 14:00