Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28230/09-07-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (ΚΑ 4765)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4765 και τίτλο έργου «Patient Perspective of Very Brief Advice (VBA)» το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικού Φορείς του εξωτερικού, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%94%CE%91%CE%9B469%CE%927%CE%93-8%CE%997_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

λήξη: 24/7/2019 και ώρα 14:00