Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28272/09-07-2019 -Πτυχίο ΑΕΙ στην περιοχή της Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών (ΚΑ 4870)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4870 και τίτλο «ΕΝΕΔΗ - Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε Δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων», Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A974%CE%9D469%CE%927%CE%93-%CE%93%CE%A4%CE%A6_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

λήξη: 24/7/2019 και ώρα 14:00