Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28295/09-07-2019 -Πτυχιούχος Βιολογίας ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Βιοτεχνολογίας (ΚΑ 10202)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10202 και τίτλο «Ενεργή, Εύκαμπτη Συσκευασία με Αντιμικροβιακές Ιδιότητες για την Επέκταση του Χρόνου Ζωής Επιλεγμένων Εγχώριων Τυριών (ΕΥΖΗΝ)» (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%97%CE%97%CE%91469%CE%927%CE%93-3%CE%93%CE%9F_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

λήξη: 24/7/2019 και ώρα 14:00