Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 28921/12-07-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑ 10312)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10312 και τίτλο «Σύνθεση νέων υλικών για την ανάπτυξη φωτο-ηλεκτροχημικών διατάξεων παραγωγής Η2 και αναγωγής CO2 - ECO CRETE» MIS 5029187 εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Αθανάσιου Κουτσολέλου, προτίθεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/64%CE%A64469%CE%927%CE%93-%CE%92%CE%A1%CE%A9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

λήξη: 26/7/2019 και ώρα 14:00