Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 30668/31-10-2018 - ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑ 4870)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)  

 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4870 και τίτλο «ΕΝΕΔΗ - Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε Δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο εργασίας: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση των παρακάτω Πακέτων Εργασίας: « ΠΕ 3 Μελέτη εγκατάστασης ΑΠΕ και συστημάτων έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης» «ΠΕ 6 Λειτουργία συστημάτων έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης»

 

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης :https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A8%CE%A1%CE%97%CE%9D469%CE%927%CE%93-%CE%9F%CE%A48_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 15-11-2018 (ώρα 14:00)