Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 30689/07-09-2020- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (Κ.Α. 10194)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. το κεφ. Β του ν. 4354/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το άρθρο 21 ν 4452/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. το άρθρο 64 του ν 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. το Π.Δ. 69/2016

6. το Π.Δ. 164/2004

7. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018  της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)  «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης»,

8. την με αρ. πρωτ.: 3509/22.07.2020 (ΑΔΑ: Ρ6ΤΧ46ΜΤΛΡ-ΟΤΧ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με MIS 5032997,

9. την με αρ. πρωτ.: 25176/14.07.2020  τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης,

10. την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. 647/07-08-2020 (θέμα Α.2.2),  

στo πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με ΚΑ 10194 και τίτλο «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ»  (εφεξής «πρόγραμμα»), της πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032997, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) (ΕΚΤ), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Σπανουδάκη, προτίθεται ο ΕΛΚΕ να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 100%, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: Πέμτπη 24-09-2020