Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 30693/31-10-2018 - ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑ 10156)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)  

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10156 και τίτλο «Ενδυνάμωση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και διαχείριση εκπαίδευσης στελεχών Περιφέρειας Κρήτης» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω προγραμματικής σύμβασης, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο εργασίας: Ασφάλεια και διαχείριση  πληροφοριακών συστημάτων και εκπαίδευση στελεχών για την Περιφέρεια Κρήτης

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης :https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%9E%CE%99%CE%A5469%CE%927%CE%93-2%CE%9B%CE%99_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 15-11-2018 (ώρα 14:00)