Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 30718/31-10-2018 - Πτυχιούχος ΑΕΙ (Κατεύθυνση Αρχαιολογίας) (Κ.Α. 4758)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4758 και τίτλο «Παλαιολιθική - Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα Βορείου Αιγαίου (ΠαλΠαλΕΒΑ)», (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της κ. Παρθένας Γαλανίδου, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

https://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A8%CE%A0%CE%A1%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%A8%CE%94%CE%A6.pdf

Αντικείμενο εργασίας: Εργαστηριακή υποστήριξη Παλαιολιθικών ερευνών Λέσβου