Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 30877/01-11-2018 - ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΑ 4872)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)  

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4872 και τίτλο «GEO - IN "Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα”» (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS», χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Χαράλαμπου Φασουλά, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83), υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο εργασίας: Γραφιστικός σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια ενημερωτικού υλικού του έργου GEOIN(INTERREG Ελλάδα – Κύπρος)


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης

:https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%A5%CE%9A%CE%93469%CE%927%CE%93-%CE%94%CE%92%CE%A9_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 19-11-2018 (ώρα 14:00)