Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ωςεξής:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

 

1. Αριθμός προκήρυξης: 9768/16-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1199/18-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΡΑΚ469Β7Γ-4Θ5

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8564

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία».

 

2. Αριθμός προκήρυξης: 9769/16-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1199/18-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΗΜΥ469Β7Γ-1ΔΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8565

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική»

 

3. Αριθμός προκήρυξης: 9772/16-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1199/18-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 66Ξ5469Β7Γ-ΩΒΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8567

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

 

4. Αριθμός προκήρυξης: 9773/16-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1199/18-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 75ΙΔ469Β7Γ-ΙΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8568

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

 

5. Αριθμός προκήρυξης: 9756/16-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1221/22-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΙΩ0469Β7Γ-0ΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8570

- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ογκολογία».

 

6. Αριθμός προκήρυξης: 5569/15-06-2018

Φ.Ε.Κ. 1221/22-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΡΑ2469Β7Γ-Ξ45

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8572

- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρική Μοριακή Βιολογία».

 

7. Αριθμός προκήρυξης: 5570/15-06-2018

Φ.Ε.Κ. 1222/22-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 78ΨΔ469Β7Γ-5Φ9

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή: APP8576

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ» για θέση του Επίκουρου Καθηγητή: APP8579

- Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Αιματολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τηλ. 2810-394401, e-mail: secretariat@biology.uoc.gr

 

8. Αριθμός προκήρυξης: 9765/19-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1177/17-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 60ΥΒ469Β7Γ-ΞΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8578

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Τηλ. 2810-393807e-mail: secr@math.uoc.gr

 

9. Αριθμός προκήρυξης: 9766/19-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1199/18-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: 75ΒΛ469Β7Γ-51Τ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8583- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Κρυπτογραφία -Κωδικοποίηση».

 

10. Αριθμός προκήρυξης: 9767/19-07-2018

Φ.Ε.Κ. 1199/18-10-2018 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΔΕΚ469Β7Γ-5ΥΔΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8586

- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση».

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/)

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 31-12-2018.