Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 31250/05-11-2018 -ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (ΚΑ 4403)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛKEΠΚ) στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4403 και τίτλο «ΠΜΣ: Technology Innovation Management and Entrepreneurship (TIME MBE)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Iδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:

https://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%97%CE%9C%CE%97469%CE%927%CE%93-%CE%A1%CE%95%CE%A3.pdf

Αντικείμενο έργου: Γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του έργου «ΠΜΣ: Technology Innovation Management Entrepreneurship (TIME MBE)» (ΚΑ 4403)

Λήξη: 20 Νοεμβρίου 2018