Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ 31302/06-11-2018 -ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (ΚΑ 4765)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4765 και τίτλο έργου «Patient Perspective of Very Brief Advice (VBA)» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται ιδιωτικούς φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο εργασίας: Διοικητική Υποστήριξη προγράμματος

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης : https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%91%CE%97%CE%9B469%CE%927%CE%93-4%CE%99%CE%9D_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 21-11-2018 (ώρα 14:00)