Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 31341/06-11-2018 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Κ.Α. 3983)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

 

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 378/19-10-2017 (ΑΔΑ 6Χ0Χ469Β7Γ-ΛΓΑ)

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3983 και τίτλο «Κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας κα ασφάλειας νέων θεραπειών σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη/αυτοάνοσα νοσήματα» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83)

 

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης : https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A966%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%91%CE%A6%CE%9D_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 21-11-2018 (ώρα 14:00)