Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ (ΚΑ 10094)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. A2.28 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 649/07.09.2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10094 και τίτλο «Παράλληλοι αλγόριθμοι και υλοποιήσεις για επεξεργασία πολύ μεγάλων τανυστών - MIS 5030362 - Τ1ΕΔΚ-03360» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Παναγιώτη Γαβριήλ Σίμου, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση