Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑ 10502)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.46 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 645/28.07.2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10502 και τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων Βιοκαταλυτικών διεργασιών για τη μετατροπή οινοποιητικών αποβλήτων σε προϊόντα λίπανσης και θρέψης - κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00523 με MIS 5063788» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Χανιωτάκη Νικόλαου ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης.

Αίτηση