Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 34405/28-11-2018 - ΠΕ Βιολογίας/Δασολογίας/Επιστημών Περιβάλλοντος /Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΚΑ 10099)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10099 και τίτλο έργου «Greek caves and bats: Management Actions and Change of Attitude (Life Grecabat)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Grant Agreement Reference No LIFE17 NAT/GR/000522 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο έργου: Υλοποίηση δράσεων προγράμματος (Ειδικός στα χειρόπτερα - Scientific Officer/Bat expert)

 

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης : https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A91%CE%9D%CE%A5469%CE%927%CE%93-%CE%A96%CE%92_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 13-12-2018 (ώρα 14:00)