Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 34421/28-11-2018 - ΠΕ Βιολογίας/Δασολογίας/Επιστημών Περιβάλλοντος /Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (ΚΑ 10147)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10147 και τίτλο έργου «Conservation & Management of Bonelli's eagle popyulation in east Mediterranean (Bonelli eastMed)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Grant Agreement Reference No LIFE17 NAT/GR/000514 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο έργου: Συντονιστής Δράσεων & Έρευνας Πεδίου στην Κρήτη του έργου LIFE Bonelli eastMed (UoC Telemetry Ornithologist)

 

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης :https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/61%CE%9C3469%CE%927%CE%93-8%CE%A3%CE%94_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 13-12-2018 (ώρα 14:00)