Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή πρότασης προς σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Βιολογίας, Χημείας, Χημικός Μηχανικός ή παρεμφερούς ειδικότητας (ΚΑ 10485)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης µε αριθ. 16152/13-11-2018 (Α?Α 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης µε αρ. A2.12 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 629/10-04-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 10485 και τίτλο «Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας» - Smart-BioreAl» MIS 5056221 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση µίσθωσης έργου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης.

Αίτηση