Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή δηλώσεων προς σύναψη μιας σύμβασης ανάθεσης έργου - Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων (ΚΑ 10588)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.11 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 652/05-10-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10588 και τίτλο «New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic urban centers (ADRISEISMIC)» εφεξής «πρόγραμμα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2020 INTERREG EUROPE, INTERREG MED, ADRION, URBACT, MED-ENI, BLACK SEA, INTERACT» και χρηματοδοτείται από το European Regional Development Fund – Instrument for Pre-Accession II Fund, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση