Προκήρυξη εννέα (9) κενών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Π.Κ.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκηρυξη