Δημοσίευση προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


  1. 1.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. 28310 77406)

Αριθμός προκήρυξης: 1207/19-2-2019,  ΦΕΚ 462/1-4-2019,   τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 7ΧΛΥ469Β7Γ-2ΜΖ  κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 10986       

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομετρία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές».

 

  1. 2.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 28310 77468)

Αριθμός προκήρυξης: 711/1-2-2019, ΦΕΚ 462/1-4-2019,   τ. Γ’,

ΑΔΑ: ΩΩΔΨ469Β7Γ-87Δ    κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ: APP 10987 

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  10 Ιουνίου 2019.        

  

 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).