Δημοσίευση προκήρυξης επτά (7) θέσεων ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

1. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (τηλ. 2831077301)

Τομέας Κλασικών Σπουδών

 Αριθμός προκήρυξης: 12504/29-9-2017,  ΦΕΚ 228/5-3-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6Τ9Λ469Β7Γ-Λ4Λ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5464                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Κλασική Φιλολογία – Λατινική Λογοτεχνία».   

                                                 

 2.ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 2831077337, 77339)

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Α. Αριθμός προκήρυξης: 12500/29-9-2017,  ΦΕΚ 228/5-3-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 60ΞΗ469Β7Γ-ΝΧ9    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5465                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

 

Β. Αριθμός προκήρυξης: 18573/11-01-2018,  ΦΕΚ 315/27-03-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΠ1Ξ469Β7Γ-ΗΗΟ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5459                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Κλασική Αρχαιολογία».                 

 

Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών

Α. Αριθμός προκήρυξης: 16745/15-12-2017,  ΦΕΚ 315/27-3-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΤΑΣ469Β7Γ-1ΟΕ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5461                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Οθωμανική Ιστορία».                      

                   

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (28310-77650-2)

 

Α. Αριθμός προκήρυξης: 12502/29-9-2017,  ΦΕΚ 228/5-3-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: Ω74Ω469Β7Γ-ΡΝΞ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5466                           

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Προσχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία».

 

Β. Αριθμός προκήρυξης: 16916/15-12-2017,  ΦΕΚ 315/27-03-2018, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΔΥΒ469Β7Γ-ΗΘΔ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5460                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (28310 77406, 77430)

 Αριθμός προκήρυξης: 13148/23-10-2017,  ΦΕΚ 228/5-3-2018,  τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΧΚΜ469Β7Γ-9ΙΥ    κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 5467                            

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά».     

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2 Ιουνίου  2018.           

 

     Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr).