Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 3858/29-01-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΚΑ 4936)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4936 και τίτλο έργου «Διερεύνηση παθολογικών/παθογενετικών δεικτών σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%A56%CE%A0469%CE%927%CE%93-%CE%98%CE%91%CE%A4_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 15-02-2019 (ώρα 14:00)