Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 38634/05-11-2020- Διδακτορικός Τίτλος σε Αντικείμενο συναφές με την πολιτική Επιστήμη (Κ.Α.10162)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης»,  και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.11 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 657 /02-11-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10162 και τίτλο «The politicization of European integration in the Greek public discourse, 1975-2017» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (απόφαση χρηματοδότησης με αριθμό 137669/Ι2), ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη προθεσμίας: 20/11/2020