Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 3870/29-01-2019 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ (ΚΑ 3464)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3464 και τίτλο έργου «Τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, διερευνήσεις, γνωμοδοτικές υπηρεσίες για οργανισμούς του Δημοσίου και μη κρατικούς φορείς», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%96%CE%A3%CE%A3469%CE%927%CE%93-%CE%973%CE%A6_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 15-02-2019 (ώρα 14:00)