Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 39020/21-12-2018 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑ 10019)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36-1)  

 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10019 και τίτλο «A2UFOOD- Αποφευκτέα και μη υπολείμματα τροφίμων: Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Hauts- de-France, και το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Επίκουρης Καθηγήτριας Καλλιόπης Βελώνια, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83)

 

Αντικείμενο εργασίας: Σύνθεση βιοπλαστικού από υπολείμματα τροφών / Producing bio-plastic from food waste


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης:  https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A86%CE%990469%CE%927%CE%93-10%CE%98_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%2039020.pdf


Λήξη: 07-01-2019 (ώρα 14:00)