Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 39084/21-12-2018 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑ 10083)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 10083 και τίτλο έργου «ELIXIR - GR: Η Ελληνική Ερευνητική υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση δεδομένων στις Βιοεπιστήμες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

 

Αντικείμενο έργου: Βελτιστοποίηση αλγορίθμου και ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) για την πρόγνωση τοποθέτησης νουκλεοσωμάτων

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A8%CE%A846469%CE%927%CE%93-9%CE%92%CE%92_39084%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 

Λήξη: 07-01-2019 (ώρα 14:00)