Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 39102/21-12-2018 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ (ΚΑ 4155)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4155 και τίτλο «A game theoretic approach to minimize administrative costs in healthcare facilities» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Καθηγητή Δημήτριου Πλεξουσάκη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83)

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησηςhttps://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%A9%CE%9E%CE%9F469%CE%927%CE%93-2%CE%A6%CE%A8_39102%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf


Λήξη: 07-01-2019 (ώρα 14:00)