Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ 39266/27-12-2018 - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑ 4705)

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36)  

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4705 και τίτλο «ULTRACHIRAL - Ultrasensitive chiral detection by signal - reversing cavity polarimetry: applications to in-situ proteomics, single-molecule chirality,HPLC analysis, medical diagnostics and atmospheric studies» (εφεξής πρόγραμμα) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος FET-OPEN «Horizon 2020» Έρευνα και Καινοτομία No737071, και το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της αναπληρώτριας καθηγήτριας Μαρίας Βαμβακάκη, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).


Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%9D%CE%9A%CE%95469%CE%927%CE%93-3%CE%997_39266%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

 


Λήξη: 14-01-2019 (ώρα 14:00)